Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir informēt, kā tiek vākti un apstrādāti datu subjektu personas dati, paskaidrot, cik ilgi tie tiek glabāti, kam tie tiek piešķirti, kādas tiesības datu subjektiem ir un kur vērsties, lai tos apstiprinātu, vai par citiem jautājumiem, kas saistīti ar personas datu apstrādi.

Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 (turpmāk – regula), Lietuvas Republikas likumu par personas datu tiesisko aizsardzību un citiem tiesību aktiem, kas regulē personu datu aizsardzību. 

UAB Bioenergy LT ievēro šādus galvenos datu apstrādes principus:

– personas dati tiek vākti tikai skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem;

– personas dati tiek apstrādāti tikai likumīgi un godīgi;

– personas dati tiek pastāvīgi atjaunināti;

– personas dati tiek glabāti droši un ne ilgāk, kā to prasa noteikti datu apstrādes mērķi vai tiesību akti;

– personas datus apstrādā tikai tie uzņēmuma darbinieki, kuriem šādas tiesības ir piešķirtas saskaņā ar viņu darba funkcijām, vai attiecīgi pilnvaroti datu apstrādātāji.

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Datu pārzinis – UAB “Bioenergy LT” (turpmāk – Sabiedrība), juridiskas personas kods 302956352, juridiskās personas adrese Staniūnų str. 83-1, Paņeveža.

1.2. Datu subjekts – jebkura fiziska persona, kuras datus apstrādā Sabiedrība. Datu pārzinis apkopo tikai tos datu subjekta datus, kas nepieciešami Sabiedrības darbību veikšanai un / vai apmeklējot, izmantojot, pārlūkojot Uzņēmuma vietnes, Facebook lapu utt. (turpmāk – Vietne). Uzņēmums nodrošina, ka savāktie un apstrādātie personas dati būs droši un tiks izmantoti tikai noteiktam mērķim.

1.3. Personas dati – jebkura informācija, kas tieši vai netieši attiecas uz datu subjektu, kura identitāte ir zināma vai kuru var tieši vai netieši noteikt, atsaucoties uz attiecīgajiem datiem. Personas datu apstrāde ir jebkura darbība ar personas datiem (ieskaitot datu vākšanu, ierakstīšanu, glabāšanu, rediģēšanu, pārveidošanu, piekļuves piešķiršanu, pieprasījumu iesniegšanu, pārsūtīšanu, arhivēšanu utt.).

1.4. Piekrišana – jebkura brīvprātīga un apzināta piekrišana, ar kuru datu subjekts piekrīt viņa vai viņas personas datu apstrādei konkrētam mērķim.

2. PERSONAS DATU AVOTI

2.1. Personas datus sniedz pats datu subjekts. Datu subjekts attiecas uz Sabiedrību, izmanto Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, pērk preces un / vai pakalpojumus, atstāj komentārus, uzdod jautājumus, abonē biļetenus, vēršas pie Sabiedrības ar informāciju utt.

2.2. Personas datus iegūst datu subjekts, apmeklējot Uzņēmuma vietni. Datu subjekts aizpilda tajā ietvertās veidlapas vai kādu iemeslu dēļ atstāj savu kontaktinformāciju utt.

2.3. Personas dati tiek iegūti no citiem avotiem. Dati tiek iegūti no citām iestādēm vai uzņēmumiem, publiski pieejamiem reģistriem utt.

3. PERSONAS DATU APSTRĀDE

3.1. Sniedzot Sabiedrībai personas datus, datu subjekts piekrīt, ka Uzņēmums savāktos datus izmantos, pildot saistības pret datu subjektu, sniedzot pakalpojumus, kurus datu subjekts sagaida.

3.2. Uzņēmums apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

3.2.1. Uzņēmējdarbības nodrošināšanas un nepārtrauktības izpilde. Šim nolūkam apstrādā šādus datus:

✓ Līgumu slēgšanas un izpildes nolūkā var apstrādāt piegādātāju (fizisko personu) personas datus: vārds (-i), uzvārds (-i), personas kods vai dzimšanas datums, dzīvesvieta (adrese), tālruņa numurs, e -pasta adrese, darba vieta, amats, bankas norēķinu konts un banka, kurā atrodas konts, datums, summa, valūta un citi paša cilvēka sniegtie dati, kurus Sabiedrība saņem saskaņā ar tiesību aktiem, kurus Sabiedrības darbības un / vai kuras Sabiedrībai ir jāpārvalda ar likumu un / vai citiem tiesību aktiem. Piem., uzņēmējdarbības sertifikātā ietvertie dati (darbības veids, grupa, kods, nosaukums, darbības periodi, izdošanas datums, summa), individuālās darbības sertifikāta numurs, dati vai datu subjekts ir PVN maksātājs utt. dati, kas nepieciešami līgumā un / vai tiesību aktos noteikto saistību pareizai izpildei.

3.2.2. Uzņēmuma darbinieku, citu datu subjektu un aktīvas drošības nodrošināšanas nolūkā (videonovērošana). Šim nolūkam apstrādā šādus datus:

✓ video ieraksts. Videonovērošanas sistēmās netiek izmantotas sejas atpazīšanas un / vai analīzes tehnoloģijas, un to uzņemtie video dati nav grupēti vai profilēti atbilstoši konkrētam datu subjektam (personai). Datu subjekts tiek informēts par videonovērošanu, izmantojot informācijas zīmes ar videokameras simbolu un Sabiedrības rekvizītiem, kas jānodrošina pirms iebraukšanas uzraudzītajā zonā un / vai telpās. Videokameru novērošanas jomā neietilpst telpas, kurās datu subjekts sagaida absolūtu personas datu aizsardzību.

3.2.3. Tiešais mārketings (anketu abonēšana vietnē www.bioenergy.lt). Šim nolūkam apstrādā šādus datus:

✓ Vārds (-i), uzvārds (-i);

✓ Saziņas līdzekļi (e – pasta adrese).

3.2.4. Citiem mērķiem, kuriem Sabiedrībai ir tiesības apstrādāt datu subjekta personas datus, kad datu subjekts ir devis savu piekrišanu, kad dati ir jāapstrādā Sabiedrības likumīgajās interesēs vai kad Sabiedrībai ir pienākums apstrādāt datus.

4. PERSONAS DATU SNIEGŠANA

4.1. Uzņēmums apņemas ievērot konfidencialitātes pienākumu attiecībā uz datu subjektiem. Personas datus drīkst izpaust trešajām personām tikai tad, ja tas ir nepieciešams līguma noslēgšanai un izpildei datu subjekta labā vai citu likumīgu iemeslu dēļ.

4.2. Uzņēmums var sniegt personas datus saviem datu apstrādātājiem, kuri sniedz pakalpojumus Sabiedrībai un apstrādā personas datus Sabiedrības vārdā. Datu apstrādātājiem ir tiesības apstrādāt personas datus tikai saskaņā ar Uzņēmuma norādījumiem un tikai tiktāl, cik tas nepieciešams līgumā noteikto saistību pareizai izpildei. Uzņēmums izmanto tikai tos datu apstrādātājus, kuri pietiekami nodrošina atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu ieviešanu tā, lai datu apstrāde atbilstu regulas prasībām un tiktu aizsargātas datu subjekta tiesības.

4.3. Uzņēmums var arī sniegt personas datus, atbildot uz tiesas vai valsts iestādes pieprasījumiem, ciktāl tas nepieciešams, lai pienācīgi izpildītu piemērojamos tiesību aktus un valsts iestāžu norādījumus.

4.4. Uzņēmums garantē, ka personas dati netiks pārdoti vai iznomāti trešajām personām.

5. NEPILNGADĪGO PERSONAS DATU APSTRĀDE

5.1. Personas, kas jaunākas par 14 gadiem, nedrīkst sniegt nekādu personisko informāciju, izmantojot uzņēmuma vietni. Ja persona ir jaunāka par 14 gadiem, lai izmantotu Sabiedrības pakalpojumus, pirms personas informācijas sniegšanas jāiesniedz viena no pārstāvjiem (tēva, mātes, aizbildņa (-u)) rakstiska piekrišana par personas datu apstrādi.

6. PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅŠ

6.1. Sabiedrības savāktie personas dati tiek glabāti drukātos dokumentos un / vai Sabiedrības informācijas sistēmās. Personas datus apstrādā ne ilgāk, kā nepieciešams apstrādes mērķu sasniegšanai, ne ilgāk, nekā to prasa datu subjekti un / vai paredz likums.

6.2. Neskatoties uz to, ka datu subjekts var izbeigt līgumu un atteikties no Uzņēmuma pakalpojumiem, Uzņēmumam jāturpina saglabāt datu subjekta datus iespējamo turpmāko prasību vai juridisko prasību dēļ, līdz beidzas datu glabāšanas termiņi.

7. DATU PRIEKŠMETA TIESĪBAS

7.1. Tiesības piekļūt datu apstrādei.

7.2. Tiesības piekļūt apstrādātiem datiem.

7.3. Tiesības pieprasīt datu labošanu.

7.4. Tiesības pieprasīt datu dzēšanu (“Tiesības tikt aizmirstam”). Šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, ja personas datus, kurus lūdz dzēst, apstrādā arī uz cita juridiska pamata, piemēram, apstrādei, kas nepieciešama līguma izpildei vai pienākuma izpildei saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem.

7.5. Tiesības ierobežot datu apstrādi.

7.6. Tiesības iebilst pret datu apstrādi.

7.7. Tiesības uz datu pārnesamību. Tiesības uz datu pārnesamību nedrīkst negatīvi ietekmēt citu tiesības un brīvības. Datu subjektam nav tiesību uz datu pārnesamību attiecībā uz personas datiem, kas tiek apstrādāti manuāli strukturētās datnēs, piemēram, papīra datnēs.

7.8. Tiesības pieprasīt, lai lēmums, kas balstīts uz automatizētu datu apstrādi, ieskaitot profilēšanu, netiktu ierobežots.

7.9. Tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijā.

8. Uzņēmumam jāļauj datu subjektam izmantot iepriekš minētās datu subjekta tiesības, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad nepieciešams nodrošināt valsts drošību vai aizstāvību, sabiedrisko kārtību, noziedzīgu darbību novēršanu, izmeklēšanu, atklāšanu vai saukšanu pie atbildības par nozīmi, svarīgu valsts stāvokli. ekonomiskas vai finansiālas intereses, oficiālas vai profesionālas ētikas pārkāpumu novēršana, izmeklēšana un atklāšana, datu subjekta vai jebkuras citas personas tiesību un brīvību aizsardzība.

9. DATU PRIEKŠMETA TIESĪBU IZMANTOŠANAS KĀRTĪBA

9.1. Datu subjekts var lūgt Sabiedrību izmantot savas tiesības:

9.1.1. iesniedzot rakstisku pieprasījumu personīgi, pa pastu, ar pārstāvja starpniecību vai elektroniski – pa e-pastu. e-pasts: info@bioenergy.lt;

9.1.2. mutiski – pa tālruni +370 657 48008;

9.1.3. rakstiski – Staniūnų ielā 83-1, Paņeveža.

9.2. Lai pasargātu datus no neatļautas izpaušanas, Uzņēmumam, saņemot datu subjekta pieprasījumu sniegt datus vai izmantot citas tiesības, ir jāpārbauda datu subjekta identitāte.

9.3. Uzņēmums atbildi datu subjektam sniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi no datu subjekta pieprasījuma saņemšanas dienas, ņemot vērā personas datu apstrādes īpašos apstākļus. Vajadzības gadījumā šo periodu var pagarināt par diviem mēnešiem atkarībā no pieteikumu sarežģītības un skaita.

10. DATU PRIEKŠMETA ATBILDĪBA

10.1. Datu subjektam:

10.1.1. informēt Sabiedrību par izmaiņām sniegtajā informācijā un datos. Uzņēmumam ir svarīgi, lai būtu pareiza un derīga informācija par datu subjektiem;

10.1.2. sniedz nepieciešamo informāciju, lai Sabiedrība pēc datu subjekta pieprasījuma varētu identificēt datu subjektu un nodrošinātu, ka tas reāli sazinās vai sadarbojas ar konkrēto datu subjektu (sniedz personu apliecinošu dokumentu vai juridiskus vai elektroniskus līdzekļus, lai pareizi identificētu datu subjekts). Tas ir nepieciešams datu subjekta un citu personu aizsardzībai, lai atklātā informācija par datu subjektu tiktu sniegta tikai datu subjektam, neskarot citu personu tiesības.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. Nododot personas datus Uzņēmumam, datu subjekts piekrīt šai Privātuma politikai, izprot tās noteikumus un piekrīt tās ievērot.

11.2. Uzņēmums patur tiesības vienpusēji mainīt šo konfidencialitātes politiku jebkurā laikā, kad tiek izstrādāta un uzlabota uzņēmuma darbība. Uzņēmumam ir tiesības vienpusēji, daļēji vai pilnībā mainīt Privātuma politiku, paziņojot par to vietnē www.bioenergy.lt.

11.3. Privātuma politikas papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas, t. i., no dienas, kad tie tiek ievietoti vietnē www.bioenergy.lt.